Quy định, Quy chế

Quy định về Quy tắc ứng xử của viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định về Quy tắc ứng xử của viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 02/08/2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 02/08/2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
 
Thông báo V/v phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3
Thông báo V/v phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3
 
Quyết định số 2613/QĐ-ĐHLHN Ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định số 2613/QĐ-ĐHLHN Ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định số 2583/QĐ-ĐHLHN V/v ban hành Quy ché Bảo vệ bí mật nhà nước của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định số 2583/QĐ-ĐHLHN V/v ban hành Quy ché Bảo vệ bí mật nhà nước của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định Số 2579 QĐ-ĐHLHN V/v ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hạ tầng CNTT tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định Số 2579 QĐ-ĐHLHN V/v ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hạ tầng CNTT tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định Số 2580 QĐ-ĐHLHN V/v ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định Số 2580 QĐ-ĐHLHN V/v ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định Số 2581 QĐ-ĐHLHN V/v ban hành Quy chế Hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định Số 2581 QĐ-ĐHLHN V/v ban hành Quy chế Hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định 1079/QĐ-BGDĐT năm 2022 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học
Quyết định 1079/QĐ-BGDĐT năm 2022 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học
 
Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;...
Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;...
 
Quy định hướng dẫn về nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định hướng dẫn về nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế mới về việc bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế mới về việc bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”
 
Chính phủ ban hành Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.
Chính phủ ban hành Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.
 
Quyết định V/v ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tư pháp
Quyết định V/v ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tư pháp
 
Quy định về chế độ thỉnh giảng, mời báo cáo viên trong Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định về chế độ thỉnh giảng, mời báo cáo viên trong Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Trường ĐH Luật Hà Nội phổ biến, quán triệt Kết luận số 08-KL/TW, ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Trường ĐH Luật Hà Nội phổ biến, quán triệt Kết luận số 08-KL/TW, ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
 
Quy định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, có trình độ tiến sỹ
Quy định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, có trình độ tiến sỹ
 
Quy định hướng dẫn về nhóm nghiên cứu (ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHLHN ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội)
Quy định hướng dẫn về nhóm nghiên cứu (ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHLHN ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội)
 
Quy định về chế độ làm việc của giảng viên cơ hữu Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định về chế độ làm việc của giảng viên cơ hữu Trường Đại học Luật Hà Nội