Quy định về Quy tắc ứng xử của viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 21/09/2022 15:57

Ngày 20 tháng 9 năm 2022, Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 3555/QĐ-ĐHLHN ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Xem Quy định TẠI ĐÂY