Văn bản pháp luật

Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 02/08/2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 02/08/2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
 
Thông báo V/v phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3
Thông báo V/v phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3
 
Quyết định số 2613/QĐ-ĐHLHN Ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định số 2613/QĐ-ĐHLHN Ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định số 2583/QĐ-ĐHLHN V/v ban hành Quy ché Bảo vệ bí mật nhà nước của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định số 2583/QĐ-ĐHLHN V/v ban hành Quy ché Bảo vệ bí mật nhà nước của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định 1079/QĐ-BGDĐT năm 2022 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học
Quyết định 1079/QĐ-BGDĐT năm 2022 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học
 
Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;...
Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;...
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế mới về việc bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế mới về việc bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”
 
Chính phủ ban hành Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.
Chính phủ ban hành Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.
 
Quyết định V/v ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tư pháp
Quyết định V/v ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tư pháp
 
Quyết định số 809/QĐ-TTg Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Quyết định số 809/QĐ-TTg Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
 
Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
 
Luật bảo vệ bí mật nhà nước
Luật bảo vệ bí mật nhà nước